English versionForsideIndkøbsforum for firmaerUdstillingsforum af producenterJobforum
Opret ny profilLOGIN
ProfilFordelePriserKontaktReferencerNyhedsbrevForbindelser

Indhold :

Priser
Forretningsbetingelser
Privacy
Her er du : Forside - Priser

Priser

Prislisten opdateres minimum 2 gange om året, den 1/1 og 1/7.

Abonnementer


Leverandør : 125.00 kr./mdr.
Privat jobforum : 0.00 kr.
Leverandør engangsabonnement : 125.00 kr./mdr.
Indkøber : 299.00 kr./mdr.
Leverandør og indkøber : 349.00 kr./mdr.


Betingelser:
For alle abonnementer gælder at det er løbende og skal opsiges skriftligt senest 1 mdr. før udløbsdato. Abonnementet tegnes minimum for et år ad gangen.
Leverandør abonnementerne giver fuldt adgang til indkøbsforummet, hvor man kan besvare forespørgsler. Bookmarkfunktionen er til rådighed, hvis man ønsker mail tilsendt indenfor de produkter man er leveringsdygtig i. Man kan indenfor dette år besvarer 30 forespørgsler uden yderlig beregning. Ønsker man derudover at bruge andre af BB´s faciliteter er priserne som nedenfor.
Pris for at besvare indkøbsforespørgsler ud over 30 stk./år 40 kr./stk.
Køber abonnementerne giver ikke adgang til at besvare forespørgsler og dermed heller ikke til bookmarkfunktionen.

Jobforum:
Når man har købt adgang til Indkøbsforum (køber eller leverandør) har man også adgang til at indrykke jobannoncer.
Pris pr. annonce 300 kr.
For private er det gratis at besvare jobforespørgsler.

Tilbage til top

Bannerreklame


Forside:
Almindelig banner(130x60 pixels)20 øre pr. visning
Stor banner (468x60 pixels)30 øre pr. visning
Indkøbsforum forside:
Almindelig banner(130x60 pixels)25 øre pr. visning
Stor banner (468x60 pixels)35 øre pr. visning
Hovedkategori:
Almindelig banner(130x60 pixels)35 øre pr. visning
Stor banner (468x60 pixels)45 øre pr. visning
Underkategori:
Almindelig banner(130x60 pixels)45 øre pr. visning
Stor banner (468x60 pixels)55 øre pr. visning
Øvrige kategorier eller steder:
Almindelig banner(130x60 pixels)20 øre pr. visning
Stor banner (468x60 pixels)30 øre pr. visning
 
Minimumsbestilling 2500 eksponeringer


Tilbage til top

Bannerproduktion


Pris fra 400 kr/stk.

Kontakt os for udarbejdelse af tilbud på banner, på sale@buyersbenefit.net

Tilbage til top

Nyhedsbrevsreklame


Topplacering450,- kr. pr. gang
Nederste placering300,- kr. pr. gangNyhedsbrevet må maksimalt bestå af 100 ord. Se eksempel på tidligere nyhedsbrev.

Tilbage til top

Forretningsbetingelser


Nærværende aftale


1.1 Formål.
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Buyersbenefit.net´s ("Buyersbenefit", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Buyersbenefit.net udbyder gennem denne site eller andre af de Buyersbenefit.net sites, som vi har links til (under ét "Buyersbenefit.net's tjenester").

1.2 Arbejdssted og lovvalg.
Buyersbenefit.net I/S ( efterfølgende kaldet Buyersbenefit) er et selskab, der er registreret i Danmark med adresse Hjortegyden 8 DK-5560 Aarup, med CVR-nummer 25 85 60 23.
I forholdet mellem på den ene side Buyersbenefit og på den anden side brugerne gælder dansk ret.

Værneting for retssager mellem Buyersbenefit og brugerne skal være Retten i Odense. Dette begrænser dog ikke Buyersbenefit's ret til anlæggelse af fogedsager ved andre domstole. Endvidere kan Buyersbenefit altid vælge at anlægge retssag mod en bruger i overensstemmelse med Retsplejelovens værnetingsregler.

1.3 Nærværende aftales virkning.
Når du tilmelder dig Buyersbenefit's tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale.

Tilbage til top

Buyersbenefit's rolle


Buyersbenefit's rolle er at fungere som kontaktformidler mellem køber og sælger ved at stille Buyersbenefit e-markedsplads til rådighed for virksomheder. Buyersbenefit's rolle er således alene at formidle kontakt mellem køber og sælger. Buyersbenefit er således aldrig part i aftalen og alle forhold vedrørende en eventuel handel mellem køber og sælger er udelukkende et anliggende mellem køber og sælger.

Tilbage til top

Registrering


For at blive registreret kræver det at man er ansat i en momsregistreret virksomhed eller ejer af en momsregistreret virksomhed. Privat personer kan dog tilmelde sig Jobforummet.

3.1. Fremgangsmåden ved registrering.
Når du har indtastet de ønskede data, og disse er modtaget hos Buyersbenefit, vil Buyersbenefit gennemgå de indtastede data og tage stilling til, om virksomheden eller privatpersonen kan godkendes som bruger. Buyersbenefit forbeholder sig ret til at nægte godkendelse af enhver, der anmoder om at blive registreret som bruger, såfremt Buyersbenefit ikke måtte ønske virksomheden eller privatpersonen som bruger af systemet. Buyersbenefit er berettiget til at nægte godkendelse uden angivelse af nogen begrundelse. Buyersbenefit er endvidere berettiget til at stille særlige vilkår for godkendelse af en virksomhed eller en privatperson som bruger.
Buyersbenefit forbeholder sig ret til at kræve yderligere oplysninger om virksomheden eller privatpersonen og kræve dokumentation for virksomhedens eller privatpersonens oplysninger.

3.2. Bekræftelse og password.
Når Buyersbenefit har godkendt virksomhedens eller privatpersonens registrering som bruger, sender Buyersbenefit bekræftelse af registreringen samt et personlige kodeord. Afsendelsen sker pr. e-mail til den e-mail adresse, som blev oplyst af virksomheden eller privatpersonen ved indtastningen af virksomhedens eller privatpersonens data.

Registreringen som bruger og kodeordet er personligt for brugeren, og brugeren må således ikke overdrage registreringen og kodeordet til andre, og må heller ikke lade andre anvende registreringen og kodeordet. Virksomheden eller privatpersonen er forpligtet til at hemmeligholde kodeordet og skal sørge for, at kodeordet ikke kommer til uvedkommendes kundskab. Såfremt virksomheden eller privatpersonen bliver klar over eller får mistanke om, at uvedkommende har kendskab til kodeordet, skal virksomheden eller privatpersonen straks meddele dette til Buyersbenefit, og om muligt meddele Buyersbenefit navn og adresse på vedkommende. Virksomheden eller privatpersonen vil herefter - eventuelt efter sædvanlig godkendelsesprocedure - modtage nyt kodeord. Hvis man ønsker flere brugere tilknyttet til samme abonnement kan dette gøres på " min Side" under "opret/slet brugere"

Tilbage til top

Afmelding som bruger


Buyersbenefit er til enhver tid berettiget til at foretage afmelding af en registreret bruger, såfremt Buyersbenefit måtte ønske dette. I så fald modtager den afmeldte bruger meddelelse herom pr. e-mail.
Såfremt brugeren afmeldes af Buyersbenefit vil man få refunderet sin abonnementsbetaling fratrukket den værdi som de antal dage man har været registreret repræsenterer. Tilgodehavende beregnes efter følgende formler:
Værdi af en dag = Betalt pris for et årsabonnement/365( har man betalt for mindre end 1 år, regnes forholdsvismæssigt)
Tilgodehavende = Betalt pris for årsabonnement - (Værdi af en dag x antal tilmeldte dage)
Brugeren kan til enhver tid afmelde sig som bruger. Afmelding har øjeblikkelig virkning og betyder, at den afmeldte bruger øjeblikkeligt mister alle rettigheder til at bruge systemet. Såfremt man selv afmelder sig refunderes intet.

Tilbage til top

Betaling og Priser


Når man tilmelder sig modtager man en faktura på det beløb som man skal betale. Betalingsbetingelser fastsættes af Buyersbenefit. Men er i øjeblikket 14 dage netto.
Buyersbenefit priser kan til en hver tid ses under menu punktet priser Alle priser er oplyst eksl. Moms. I forbindelse med ydelser/produkter hvor der ikke er oplyst en pris, kan tilbud indhentes fra Buyersbenefit.

Tilbage til top

Buyersbenefit's immaterialrettigheder


Alle rettigheder vedrørende e-markedspladsen, herunder alle vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og know-how tilkommer alene Buyersbenefit. Alle ophavsrettigheder, varemærker og alle andre immaterialrettigheder til og vedrørende e-markedspladsen og Buyersbenefit, tilkommer alene Buyersbenefit. Enhver form for kopiering, gengivelse eller anden form for efterligning er forbudt.. Enhver krænkelse må forventes at medføre erstatningsansvar og retsforfølgning.

Tilbage til top

Ansvarsfraskrivelser


Buyersbenefit er alene kontaktformidler og er således aldrig part i en handel. Det er således udelukkende sælgeren og køberen, der er part i de indgåede handler. Buyersbenefit er i enhver henseende uden ansvar for handlerne, herunder for køberens og sælgerens adfærd i forbindelse med handlerne.
Buyersbenefit er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på internettet, e-markedspladsens servere, hardware eller software. Dette gælder dog ikke i det omfang, Buyersbenefit måtte have udvist grov uagtsomhed.
Buyersbenefit er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger m.v. Endvidere er Buyersbenefit under ingen omstændigheder ansvarlig i force majeuretilfælde, herunder for forhold som Buyersbenefit ikke er herre over.
Såfremt Buyersbenefit måtte være erstatningsansvarlig, kan erstatningskrav mod Buyersbenefit under ingen omstændigheder, og uanset størrelsen af et lidt tab overstige kr. 6.000,00.

Tilbage til top

Ændringer i nærværende aftale.


Buyersbenefit forbeholder sig ret til at ændre nærværende aftale fra tid til anden og opsætte nye versioner på Buyersbenefit's tjenester. Når vi gør det, vil vi underrette dig derom på hoved skærmen (www.buyersbenefit.net) eller via e-mail. Den nye version vil træde i kraft og være gældende for alle Handler samt for enhver anden aktivitet på eller via Buyersbenefit's tjenester samt medlemmets forhold til Buyersbenefit, og vil begynde fire uger efter den dag, hvor den er opsat (eller en sådan senere dag, som Buyersbenefit måtte meddele i opsætningen). Hvis du ikke ønsker, at den nye version af aftalen skal være gældende for dig, kan du underrette os inden for den ovennævnte 4-ugers periode, og fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at deltage i Handler og med i øvrigt at gøre bruge af Buyersbenefit's tjenester.

Tilbage til top

Trykfejl og fejlskrift


Buyersbenefit tager forbehold for trykfejl og fejlskrift og påtager sig intet ansvar herfor.

Tilbage til top

Links til tredjeparts sites.


Vores site indeholder links til andre sites. Buyersbenefit er ikke og kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for, hvilken fortrolighedspolitik disse websites har, ej heller er vi ansvarlige for indholdet af disse websites.

Tilbage til top

Ugyldighed.


Såfremt en af bestemmelserne i nærværende aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldig eller for ikke at være retskraftig, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig.

Privacy

Behandling af oplysninger.


Beskyttelse af personoplysninger udgør en del af nærværende aftale, og ved at erklære dig indforstået med disse betingelser og vilkår, giver du endvidere dit samtykke til den måde, vi kan behandle dine personlige oplysninger på, i aftalen.

Buyersbenefit vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at Buyersbenefit kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt.

Buyersbenefit vil behandle alle oplysninger om brugerne, som brugerne meddeler Buyersbenefit, fortroligt, og Buyersbenefit vil ikke videregive oplysningerne til tredjemand. Dog forbeholder Buyersbenefit sig at videregive oplysningerne, i det omfang dette kræves af lovgivningen, offentlige myndigheder eller domstolene. Buyersbenefit vil således alene gøre brug af oplysningerne til interne formål i Buyersbenefit eller hermed koncernforbundne selskaber.

Buyersbenefit forbeholder sig dog ret til at anvende oplysningerne i anonymiseret form, eksempelvis i forbindelse med markedsføring, brugerundersøgelser, vejledninger m.v. For at kunne stille en service til rådighed, der tilgodeser vore medlemmers behov, kan vi indsamle personoplysninger vedrørende populariteten og brugen af de forskellige Buyersbenefit tjenester, som vi tilbyder, og vi kan eventuelt videregive disse oplysninger til andre selskaber inden for koncernen. Disse oplysninger vil imidlertid alene blive anvendt eller videregivet anonymt under ét. Buyersbenefit kan endvidere anvende cookies til at give den erfaring, du har gjort med Buyersbenefit's tjenester, et personligt præg, herunder også gemme din adgangskode.

Tilbage til top
Copyright © 2000-2003 Buyersbenefit.net
Alle rettigheder forbeholdes Buyersbenefit.net
webmaster